>> Suhen usko

 
 

Miksi Suhe tarvitsee uskontunnustuksen?

Tunnustus tarvitaan aidon ja todellisen yhteyden syntymiseen sekä seurakunnan sisällä että toisten seurakuntien kanssa. Kristittyjen yhteys on Jumalan meissä synnyttämää Pyhän Hengen kautta. Se on koettua ja elettyä, mutta ollakseen kokonaisvaltaista, sen täytyy löytyä myös ajattelun ja järjen tasolta. Uskontunnustus tuo kristillisen uskon ihmismielen alueelle ja täydentää rakkauden kaksoiskäskyn toteutumista seurakunnassa, sillä sen kautta Jumalaa rakastetaan koko mielellä ja yhteys tehdään julkiseksi. Usko tarvitsee tunnustuksia voidakseen olla rakkaudessaan täydellistä ja yhteydessään todellista. Uskomme kristillisen uskon tunnustamisen olevan yhden niistä tavoista, joiden avulla Pyhä Henki vie kristittyjä täydelliseen yhteyteen. (Joh. 17:20-23)

Uskontunnustus palvelee seurakuntaa, sillä se antaa seurakunnan jäsenille ja seurakunnalle itselleen viitekehyksen sen omasta paikasta Kristuksen ruumiissa. Seurakuntalaiset saavat keskitetyn kuvan uskostaan, minkä kautta he voivat kasvavissa määrin löytää oman paikkansa Kristuksen ruumiin jäsenenä. Yhtä lailla paikallinen seurakunta voi toimia uskontunnustuksen myötä enenevässä määrin omalla paikallaan Kristuksen ruumiissa kaikkien eri paikallisten seurakuntien joukossa. Uskontunnustuksen kautta niin yksittäinen kristitty kuin kristittyjen muodostama seurakunta rakastavat Jumalaa kaikella mielellään ja ohjautuvat Jumalan tahtoon. (Matt.22:34-40, Mark.12:28-32, Room.12:1-8.)

Miten lukea uskontunnustus?

Jokainen ihminen on hyvä kohdata siten, että hänestä ajatellaan parasta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa luottamuksen kasvun ja estää ristiriitojen synnyn. Samoin tahdomme rohkaista ihmisiä Suhessa lukemaan uskontunnustuksen; etsien avoimesti tapoja ymmärtää ilmaistut asiat parhaimmalla mahdollisella tavalla. Uskomme tällaisen yksimielisyyttä ja todellista yhteyttä etsivän lähestymistavan olevan rakentavaa ja Jumalan mielen mukaista. Jokainen asia voidaan ymmärtää väärin, jos niin halutaan, jolloin erimielisyyksiä ei voida välttää. Yhtä lailla halu ymmärtää käsiteltävät asiat oikeina ja hyvinä johtaa luonnostaan kasvavaan yksimielisyyteen. (Room. 12:16, Fil. 2:2)

Uskontunnustuksen ei ole tarkoitus olla kaiken kattava selitys kristinuskosta, vaan se pyrkii ilmaisemaan kristinuskon olennaiset asiat niin, että sen tunnustavat voisivat elää uskoaan kokonaisvaltaisemmin todeksi Jumalan kunniaksi. Uskontunnustus lausutaan ihmisen vajavaisuus tiedostaen ja Jumalan täydellisyyteen luottaen. Siihen sitoudutaan ainoastaan siinä määrin kuin se aidosti ilmentää aitoa apostolista uskoa kristinuskon Jumalaan. Apostolinen usko tarkoittaa yksinkertaisesti todellista kristillistä uskoa, jonka takeena on sen tuleminen alkuseurakunnan apostoleilta, joille Jeesus Kristus uskoi ilosanomansa välittämisen kaikkeen maailmaan. Tämän tähden uskontunnustus tulee lukea yhtenä Kristuksen ruumiin askeleena tiellä iankaikkiseen valtakuntaan. Jokainen uskontunnustus ennen Taivasta on yksinkertaisesti historiassa ilmenevä ilmaus kristillisestä uskosta. Ne ovat kontekstiensa rajoittamia, mutta riittäviä Pyhän Hengen työn tähden tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja kirkastamaan Jumalaa.

Mitä uskontunnustus sisältää?

Uskontunnustus tuo julki kristillisen yhteisön ja paikallisseurakunnan ajattelun. Läpi kristillisen historian uskontunnustukset ovat ilmaisseet kristittyjen uskoa Jumalaan, joka pelastaa Jeesuksessa Kristuksessa ihmiset seurakunnan kautta. Uskontunnustukset tiivistävät kristillisen evankeliumin harjoitettavaan muotoon, kunkin tunnustavan yhteisön olosuhteiden tarpeiden mukaisesti.

Tämä uskontunnustus välittää Suhen uskon ja opin kolmen toimintamuodon kautta; uskomisen, tunnustamisen ja kutsumisen. Ensiksi me Suhessa uskomme jotain, mikä johtaa meidät tunnustamaan jotain, minkä myötä olemme kutsuttuja tekemään jotain. Suhessa luotamme tiettyihin käsityksiin totuudenmukaisina, mikä johtaa meidät pitämään tiettyjä näkemyksiä tosina, ja tämän myötä Suhessa syntyy käytäntöä koskettavia oppeja kristilliseen elämään.

Suhen usko

1. Suhessa uskomme kristinuskon Jumalaan, pyhään Kolminaisuuteen, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Sen tähden tunnustamme kaikki apostolista uskoa ilmentävät tunnustukset. Suhessa olemme kutsuttuja yhteiseen uskoon muiden kristittyjen kanssa.

Selitys: Uskontunnustuksen ensimmäinen kohta määrittää tunnustuksemme, sillä se kohdistaa tunnustuksen kristinuskon Jumalaan. Tunnustamme uskontunnustuksemme vain siinä määrin, kuin se aidosti ilmentää apostolista uskoa. Ihminen voi erehtyä kyvyssään ilmaista uskoaan puhtaasti, mutta luottamuksemme on ihmisen virheet ylittävässä täydellisessä Jumalassa. Jumalan varassa leväten tunnustamme kristillisen opin Jumalasta pyhänä Kolminaisuutena, kaikki kristillistä uskoa aidosti ilmentävät tunnustukset, kuten Apostolisen uskontunnustuksen ja Nikean uskontunnustuksen, sekä yhteisen uskon kristinuskon Jumalaan kaikkien muiden kristittyjen kanssa.

2. Suhessa uskomme Raamatun olevan Jumalan sanaa ja siten auktoriteetti kaikkiin uskon ja opin kysymyksiin. Sen tähden tunnustamme Raamatun olevan aidosti inhimillinen ja jumalallinen kirja, jonka kautta Jumala on välittänyt kaiken tarvittavan tiedon pelastusta ja kristillistä elämää varten. Suhessa olemme kutsuttuja luottamaan Raamattuun ja ohjaamaan elämäämme sen ilmoituksen mukaisesti.

Selitys: Uskontunnustuksen toinen kohta lujittaa tunnustuksemme, sillä sen kautta tunnustus saa auktoriteetin puhua kristillisestä uskosta. Tunnustamme Raamatun olevan Jumalan sanaa ja auktoriteetti kaikkiin uskon ja opin kysymyksiin. Uskomme Jumalan Raamatussa ihmisten kautta vähintäänkin ilmoittaneen kaiken tarvittavan koskien pelastusta ja hänen mielensä mukaista kristillistä elämää. Ymmärryksemme mukaan Jumala kutsuu kristittyjä tutkimaan Raamattua ja rakentumaan sen varassa uskossaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Luotamme raamatuntulkinnan haasteissa Jeesukseen Kristukseen, joka on tie, totuus ja elämä, minkä vuoksi meillä on rauha myös vajavaisessa ymmärryksessämme Raamatusta. Tästä toivosta ja levosta käsin tunnustamme muut uskontunnustuksen kohdat.

3. Suhessa uskomme Jumalan luoneen maailman hyväksi. Sen tähden tunnustamme Jumalan hyvän tahdon luomakuntaa kohtaan ja hänen hyvän suunnitelmansa sen varalle. Suhessa olemme kutsuttuja tutkimaan ja tuomaan julki luomakunnan rikkautta tieteiden, taiteiden ja kaikkien Jumalan lahjojen avulla.

Selitys: Uskontunnustuksen kolmas kohta antaa raamit tunnustukselle, sillä sen kautta tunnustus määrittää luomakuntaa. Tunnustamme Jumalan luoneen maailman rakkaudellaan ja viisaudellaan hyväksi ja siten luomakunnan perusluonteen olevan hyvä. Meissä syntyy usko Jumalaan, kun tarkastelemme maailmaa, sillä näemme kaiken olemassa olevan todistavan Jumalasta. Uskomme luomakunnan olevan valtavan rikas kaikessa moninaisuudessaan ja Jumalan kutsuneen ihmisen matkalle tutkimaan sitä, minkä tähden iloitsemme tieteistä, taiteista ja kaikista muista tavoista tutustua Jumalan hyvään luomakuntaan. Jumala pitää koko luomakuntaa koossa, minkä tähden matkamme tulee lopulta paljastamaan vain Jumalan kirkkautta ja kunniaa. Jumala on Luoja.

4. Suhessa uskomme Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen, vapauteen ja rakkauteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Sen tähden tunnustamme jokaisen ihmisen äärettömän arvon ylitse kaikkien ihmisten aikaansaannosten. Suhessa olemme kutsuttuja kohtaamaan jokaisen ihmisen Jumalan kuvana ja vahvistamaan hänen arvoaan Jumalan luomana.

Selitys: Uskontunnustuksen neljäs kohta tuo ihmisen tunnustukseemme, sillä sen kautta tunnustus kertoo ihmisen osan ja paikan luomakunnassa. Uskomme Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, vapauteen ja rakkauteen. Tunnustamme jokaisen ihmisen olevan Jumalan kuvana äärettömän arvokas yli kaiken, mitä ihmiset voivat saada aikaan. Jokaisen ihmisen hinta on kallein mahdollinen, sillä se on ristinpuulla vuodatettu Jeesuksen Kristuksen veri. Uskomme Jumalan luomistyön tarkoitusta kuvaavan erityisesti miehen ja naisen välinen avioliitto, jonka kautta he tulevat yhdeksi, luovat perheen ja siten kirkastavat Jumalan olemusta. Tahdomme vahvistaa jokaisen ihmisen ainutlaatuista arvoa Jumalan kuvana ja auttaa jokaista ihmistä elämään vapaana ja rakastettuna Jumalan luomuksena.

5. Suhessa uskomme syntiinlankeemukseen ja siitä johtuvaan pahuuden olemassaoloon maailmassa. Sen tähden tunnustamme ihmisten ja maailman olevan vajavaisia ja kykenemättömiä pelastamaan itseään synnin ja kuoleman vallasta ja kadotuksen uhkasta. Suhessa olemme kutsuttuja olemaan rehellisiä luomakunnan langenneesta tilasta ja kertomaan ihmisille heidän tarpeestaan pelastukseen.

Selitys: Uskontunnustuksen viides kohta puhuu syntiinlankeemuksesta, ja sen kautta pahuuden olemuksesta ja laadusta luomakunnassa. Tunnustamme maailmassa olevan pahaa syntiinlankeemuksesta johtuen ja ihmisen olevan synnin ja kuoleman vallan alla, minkä vuoksi ihminen on turmeltunut kuva Jumalasta. Uskomme jokaisen ihmisen joutuvan kadotukseen synnin luontaisena seurauksena ilman Jumalan armoa ja pelastustyötä. Kadotus on täydellinen ero Jumalasta ja kaikesta siitä, mitä hän edustaa. Ihminen on kadotuksen uhan alla syntisyytensä tähden ja kykenemätön pelastamaan itseään. Ymmärrämme luomakunnan ja jokaisen ihmisen syntisen tilan ajavan rakastavan Jumalan pelastamaan maailmaa. Samalla rakkaudella tahdomme totuudenmukaisesti kertoa ihmisille heidän tarpeestaan pelastukseen.

6. Suhessa uskomme Jumalan armossaan pelastaneen ihmiset synnin ja kuoleman vallasta Kristuksen inkarnaation, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Sen tähden tunnustamme Jeesuksen Kristuksen olevan ainoa Herra ja Pelastaja ihmisille ja koko luomakunnalle. Suhessa olemme kutsuttuja elämään Jumalan armosta pelastettua elämää uskossa, toivossa ja rakkaudessa.

Selitys: Uskontunnustuksen kuudes kohta kertoo pelastuksesta, minkä kautta Jeesus Kristus tulee tunnetuksi Herranamme ja Pelastajanamme. Tunnustamme Jumalan armossaan pelastaneen ihmiset luomistyötään kunnioittaen. Hän toteutti pelastustyönsä Jeesuksen Kristuksen inkarnaation, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta iankaikkisen suunnitelmansa mukaisesti. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä ja siten ainoa pelastuksen lähde jokaiselle ihmiselle. Uskomme Jumalan pelastavan ihmisen rakkaudessa ja vapaudessa. Jeesus Kristus on Pelastaja ja siten vapauttanut häneen uskovan synnin ja kuoleman vallasta. Jeesus Kristus on Herra ja siten vapauttanut häneen uskovan elämään osana hänen valtakuntaansa ja ruumistaan. Uskomme pelastuksen tulevan täydelliseksi vasta Taivaassa, jossa koko luomakunta vapautuu kertakaikkisesti kaikesta pahasta. Tässä toivossa saamme elää maanpäällisen elämämme Jumalan rakkaudessa armosta pelastettuina.

7. Suhessa uskomme Pyhän Hengen vaikuttavan ja toimivan maailmassa Kristuksen lupauksen mukaisesti. Sen tähden tunnustamme Pyhän Hengen antavan armolahjoja kristityille, kasvattavan heitä Jumalan tahtoon ja todistavan Kristuksesta maailmassa. Suhessa olemme kutsuttuja avoimuuteen Pyhän Hengen toiminnalle ja hänen johdatuksensa seuraamiseen.

Selitys: Uskontunnustuksen seitsemäs kohta puhuu Pyhän Hengen toiminnasta, ja sen kautta selventää Pyhän Hengen vaikutusta luomakunnassa. Tunnustamme Pyhän Hengen todistavan Jeesuksesta Kristuksesta ja synnyttävän uskoa ihmisissä koko maailmassa. Uskomme Pyhän Hengen varustavan uskovat erilaisilla armolahjoilla Jumalan tahdon täyttämiseksi ja Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Pyhän Hengen toiminnan tähden jokainen kristitty tarvitsee muita kristittyjä, sillä kenelläkään ei ole kaikkia armolahjoja, joista jokaista tarvitaan kristillisessä seurakunnassa. Pyhä Henki johdattaa Jumalan omia olemaan yhtä uskossaan ja kasvattaa heissä Hengen hedelmää. Luotamme Pyhän Hengen johtavan maailmaa Jumalan suunnitelman mukaisesti ja tahdomme olla avoimia Pyhän Hengen täydelliselle johdatukselle. Pyhän Hengen avulla kykenemme rakastamaan ja palvelemaan ihmisiä lahjoillamme.

8. Suhessa uskomme Jumalan lähettäneen kristityt julistamaan evankeliumia ja opetuslapseuttamaan sen vastaanottajat. Sen tähden tunnustamme Jumalan pelastustahdon olevan kaikkien ihmisten palveleminen rakkaudessa. Suhessa olemme kutsuttuja olemaan paikallisen seurakunnan jäseniä Jumalan tahdon täyttämiseksi.

Selitys: Uskontunnustuksen kahdeksas kohta täsmentää kristittyjen tehtävää maanpäällä puhumalla lähetyskäskyn merkityksestä kristityille. Uskomme Jumalan lähettäneen kristityt julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja opetuslapseuttamaan kaikki evankeliumin vastaanottajat. Tunnustamme lähetyskäskyn kutsuvan jokaista kristittyä elämään läheisessä suhteessa Jumalan kanssa ja palvelemaan sekä toisia kristittyjä että maailmaa rakkaudessa. Ymmärrämme tehtävän olevan mahdollista ainoastaan paikallisen seurakunnan elävänä jäsenenä, sillä sen yhteydessä kasvamme Kristuksen tuntemisessa, ja sen ykseys on todistus ilosanomasta maailmalle.

9. Suhessa uskomme Jumalan perustaneen yhden kristillisen seurakunnan, Kristuksen ruumiin. Sen tähden tunnustamme kaikki kristilliseen uskoon ja tunnustukseen sitoutuneet paikalliset seurakunnat yhdessä Suhen kanssa jäseniksi Kristuksen ruumiissa. Suhessa olemme kutsuttuja yhteyteen kaikkien kristittyjen kanssa.

Selitys: Uskontunnustuksen yhdeksäs kohta puhuu kaikista kristityistä, ja määrittää sen kautta Kristuksen ruumiin. Uskomme Jumalan perustaneen yhden kristillisen seurakunnan, kaikista kristityistä koostuvan Kristuksen ruumiin. Kaikki paikalliset seurakunnat ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa, aivan kuten jokaisen paikallisen seurakunnan jäsenet ovat osallisia seurakunnastaan. Luottaen Jumalaan tunnustamme kaikki kristillistä uskoa tunnustavat veljiksemme ja siskoiksemme. Ymmärrämme Taivaassa olevan vain yksi seurakunta, ja tästä toivosta käsin etsimme yhteyttä kristittyjen välillä jo tässä ajassa. Ainoastaan yhdessä kaikkien muiden jäsenten kanssa olemme kokonainen Kristuksen ruumis.

10. Suhessa uskomme Jumalan rakentavan jokaista paikallista seurakuntaa kristillisen uskon tunnustamisen, kasteen ja ehtoollisenvieton kautta. Sen tähden tunnustamme sitoutumisemme muuttumattomaan ilosanomaan Kristuksesta ja elävään Pyhän Hengen johdatukseen. Suhessa olemme kutsuttuja rakentamaan seurakuntaa Jumalan tahdon ja ilmoituksen mukaisesti.

Selitys: Uskontunnustuksen kymmenes kohta käsittelee kristittyjen yhteisöjä, ja sen kautta määrittää paikallisen seurakunnan. Tunnustamme Kristuksen ruumiin ilmenevän paikallisina seurakuntina maailmassa, kuten se on kerran täydellisesti ilmenevänä kristillisenä seurakuntana Taivaassa. Uskomme jokaisen paikallisen seurakunnan rakentuvan kristillisen uskon tunnustamisen, kasteen ja ehtoollisenvieton kautta kuvaksi Jumalan valtakunnasta ja kristittyjen osasta siinä. Tunnustamme kristillisen kasteen ja ehtoollisen välttämättömiksi aidolle kristinuskon tunnustamiselle ja siten elintärkeiksi koko Kristuksen ruumiille. Sitoudumme muuttumattomaan ilosanomaan Jeesuksesta Kristuksesta ja elävään Pyhän Hengen johdatukseen, mistä johtuen voimme julistaa muuttumatonta evankeliumia jatkuvasti muuttuvalla ja ymmärrettävällä tavalla. Palvelemme toisiamme kaikkien kristittyjen yleisen pappeuden pohjalta ja rakennamme paikallista seurakuntaa kaikella meille annetulla viisaudella Jumalalle ja hänen ilmoitukselleen kuuliaisina. Paikallisen seurakunnan kautta ihminen voi tulla sekä toisen ihmisen että Jeesuksen Kristuksen kohtaamaksi.

11. Suhessa uskomme Kristuksen paluuseen, viimeiseen tuomioon ja kristittyjen pelastumiseen Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Sen tähden tunnustamme Jumalan varustavan kristityt uskolla, toivolla ja rakkaudella nykyistä ja tulevaa elämää varten. Suhessa olemme kutsuttuja rakentamaan elämämme Kristuksen varaan.

Selitys: Uskontunnustuksen yhdestoista kohta määrittää kristillisen toivon, sillä se kertoo Jumalan hyvän suunnitelman. Uskomme Jumalan johdattavan maailman loppuun suunnitelmansa mukaisesti, ja luovan ikuisen ja täydellisesti hyvän valtakunnan kristityille hänen yhteyteensä. Tunnustamme tämän uskon täyttävän meidät toivolla ja synnyttävän meissä iloitsevan odotuksen Jeesuksen Kristuksen paluusta. Jumalan ristillä osoittaman rakkauden tähden meissä syntyy usko, toivo ja rakkaus, joiden avulla voimme Pyhän Hengen voimassa elää synnistä ja kuolemasta vapaina. Tämä vapaus on maanpäällä vaillinaista, mutta tulee täydelliseksi kerran Taivaassa. Rakentamalla elämämme Jeesuksen Kristuksen ristintyön ja Jumalan antamien lupausten varaan voimme elää Jumalan hyvyyden täyttämää elämää jo tässä ajassa.

Loppusanat

Tunnustamme kaiken mainitun siinä määrin, missä uskontunnustus aidosti tunnustaa apostolista uskoa kristinuskon Jumalaan, ja turvaamme Jumalan armoon niissä kohdin, missä uskontunnustus ilmentää uskoamme vajavaisesti. Näin me tunnustamme yhden ainoan apostolisen kristillisen uskon yhteen ainoaan todelliseen Jumalaan. Aamen.